HIRVENSALON OMAKOTIYHDISTYS  ry Turku, Hirvensalo

S Ä Ä N N Ö T                                           

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hirvensalon Omakotiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Turku.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pienkiinteistönomistajien yhdyssiteenä ja valvoa heidän taloudellisia ja paikallisia etujaan, sekä edistää pientaloasumismuodon yleisiä edellytyksiä, veneilyyn liittyviä harrastuksia, kulttuuri- ja kotiseututyötä. 

Yhdistys voi kuulua omakotiyhdistyksen jäsenten etuja ajavaan yhdistykseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tekee viranomaisille esityksiä ja anomuksia sekä pyrkii saamaan edustajia pienkiinteistön omistajien asiaa ajaviin elimiin. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä.

Yhdistys hoitaa jäsenistönsä venevalkamaa.

Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä arvopapereita ja irtaimistoja, jotka palvelevat yhdistyksen toimintaperiaatteita.

Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia, testamentteja ja rahastoja.

3§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka omistaa kiinteistön tai osan siitä Hirvensalossa ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä jäsenluetteloa.

Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohta-jaksi toiminnassa ansioituneen yhdistyksen entisen puheenjohtajan ja kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta, ellei hän omista Hirvensalossa kiinteistöä tai osaa siitä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jonka katsotaan toimivan vastoin yhdistyksen etuja, tai joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan muistutuksesta huolimatta, eikä täytä jäsenyyden ehtoja. 

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianosai-selle jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on ollut jäsenmaksun maksamatta jättä-minen.

4§ Jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtaja sekä kunniajäsen ovat jäsenmaksuista vapaat.

5§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua vakinaista jäsentä sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) samaksi ajaksi valittua varajäsentä.

Hallituksen jäsenistä on puolet kerrallaan erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan alaisuudessaan toimivia toimikuntia. 

Hallituksen toimihenkilöiden toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen jälkeen. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä puolet hallituksen jäsenistä osallistuvat päätöksentekoon.

Hallitus kutsutaan koolle henkilökohtaisella tie-donannolla joko puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse viisi (5) vuorokautta ennen kokousta silloin, kun puheenjohtaja tai puolet hallituksen jäsenistä haluavat kokoon kutsumista. Seuraava kokous voidaan päättää myös hallituksen kokouksessa.

Äänestykset ratkaistaan enemmistöperiaatetta noudattaen. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kui-tenkin arpa.

6§ Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja aina jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

7§ Velanotto

Hallituksella ei ole oikeutta ottaa velkaa yhdistyksen nimeen muussa tapauksessa kuin, että yhdistyksen kokous on sen siihen nimenomaan valtuuttanut.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus on annettava tilin- tai toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen yhdistyksen vuosikokousta.

Tilintarkastuskertomus on annettava hallitukselle viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

a) Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto.

b) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille edelli-seltä toimintakaudelta.

c) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraa-vaksi vuodeksi.

d) Valitaan vakinaiset ja varajäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle.

e) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Voidaan valita tilintarkastajan sijasta toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, mikäli toiminta rajoittuu tilintarkastuslaissa oleviin raja-arvoihin.                                                                                                                 

f) Määrätään yhdistyksen jäsenmaksu ja vene-valkamavastike seuraavaksi vuodeksi.

g) Määrätään mahdolliset toimihenkilöiden palkat ja palkkiot, sekä kulukorvaukset.

h) Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilikautta varten.

i) Asetetaan tarpeellisiksi katsotut toimikunnat seuraavaksi vuodeksi tai annetaan hallitukselle valtuudet asettaa toimikunnat tarpeen mukaan

j) Annetaan evästyksiä kokouksiin tai muihin tehtäviin valituille edustajille.

k) Käsitellään mahdolliset muut vuosikokouksen asialistaan otetut asiat.

Kokouksissa käsiteltävät asiat on esitettävä hallitukselle etukäteen riittävän aikaisin, jotta ne voidaan liittää asialistaan

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia toimeen-pannaan, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai milloin 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus ylimääräisestä kokouksesta on hallitukselle esitetty.

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Puhe- ja äänioikeutta ei saa siirtää toiselle.

Päätökseksi tulee enemmistön mielipide, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä.

Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee puheenjoh-tajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

10§ Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella vuosikokouksessa määrätyssä sanomalehdessä, kirjeellä, sähköpostilla tai ilmoitustaululle kiinnitettävällä ilmoituksella.

Vuosikokous on kutsuttava koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen ja muut kokoukset vähintään (5) vuorokautta ennen kokousta.

Muut tiedonannot saatetaan jäsenistön tietoon vuosikokouksessa päätetyllä tavalla.

11§  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muutos voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetusta äänistä esitystä kan-nattaa.

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä kahdessa vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja kun vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetusta äänistä esitystä kannattaa.

Jos yhdistyksen toiminta lakkaa, on samalla päätettävä, miten sen varat on käytettävä sellai-seen yleishyödylliseen tarkoitukseen, jota yhdis-tys on harrastanut.

12§ Muita määräyksiä

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

Ajankohtaista

Syvälahden monitoimitalon toiminta käynnistynyt

01.10.2018

https://www.turku.fi/toimipaikat/syvalahden-monitoimitalo...

Lue lisää »

Vuoden luotolainen 2018 on Anneli Sukari-Laivoranta

01.10.2018

https://www.maininkilehti.fi/maininki-lehti/artikkelit/vuoden-luotolainen-2018-monessa-mukana...

Lue lisää »

Hirvensalon sillan poijut toivottavat tervetulleeksi saareen

12.11.2018

Hirvensalo sai maamerkit Hirvensalon sillan pieliin Turun Hirvensalon saaressa vietettiin 27.11. yhteistä juhlapäivää, kun Hirvensalon sillan pieliin tulevat m...

Lue lisää »