HIRVENSALON OMAKOTIYHDISTYS  ry Turku, Hirvensalo


S Ä Ä N N Ö T 1.1.2019


1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hirvensalon Omakotiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Turku.
2§ Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pienkiinteistönomistajien yhdyssiteenä ja valvoa heidän taloudellisia ja paikallisia etujaan, sekä edistää pientaloasumismuodon yleisiä edellytyksiä, veneilyyn liittyviä harrastuksia, kulttuuri- ja kotiseututyötä.
Yhdistys voi kuulua omakotiyhdistyksen jäsenten etuja ajavaan yhdistykseen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tekee viranomaisille esityksiä ja anomuksia sekä pyrkii saamaan edustajia pienkiinteistön omistajien asiaa ajaviin kunnallisiin ja valtiollisiin elimiin. Yhdistys ylläpitää venevalkamaa jäsenistön käyttöön sekä järjestää veneilyyn liittyviä harrastustilaisuuksia sekä kulttuuritilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, jotka palvelevat yhdistyksen toimintaperiaatteita. Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia, testamentteja ja rahastoja sekä perimään pieniä vastikemaksuja venevalkaman käytöstä.
3§ Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka omistaa kiinteistön tai osan siitä Hirvensalossa ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.
Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä jäsenluetteloa.
Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi toiminnassa ansioituneen yhdistyksen entisen puheenjohtajan ja kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta, ellei hän omista Hirvensalossa kiinteistöä tai osaa siitä.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jonka katsotaan toimivan vastoin yhdistyksen etuja, tai joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan muistutuksesta huolimatta, eikä täytä jäsenyyden ehtoja.
Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianosaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on ollut jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4§ Jäsenmaksut
Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtaja sekä kunniajäsen ovat jäsenmaksuista vapaat.
5§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua vakinaista jäsentä sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) samaksi ajaksi valittua varajäsentä.
Hallituksen muista vakinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus voi tarvittaessa asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan alaisuudessaan toimivia toimikuntia.
Hallituksen toimihenkilöiden toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen jälkeen. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä puolet hallituksen jäsenistä osallistuvat päätöksentekoon.
Hallitus kutsutaan koolle henkilökohtaisella tiedonannolla joko puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse viisi (5) vuorokautta ennen kokousta silloin, kun puheenjohtaja tai puolet hallituksen jäsenistä haluavat kokoon kutsumista. Seuraava kokous voidaan päättää myös hallituksen kokouksessa.
Äänestykset ratkaistaan enemmistöperiaatetta noudattaen. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
6§ Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja aina jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
7§ Velanotto
Hallituksella ei ole oikeutta ottaa velkaa yhdistyksen nimeen muussa tapauksessa kuin, että yhdistyksen kokous on sen siihen nimenomaan valtuuttanut.
8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus on annettava tilin- tai toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen yhdistyksen vuosikokousta.
Tilintarkastuskertomus on annettava hallitukselle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
a) Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto.
b) Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille edelliseltä toimintakaudelta.
c) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
d) Valitaan vakinaiset ja varajäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle.
e) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Voidaan valita tilintarkastajan sijasta toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, mikäli toiminta rajoittuu tilintarkastuslaissa oleviin raja-arvoihin.
f) Määrätään yhdistyksen jäsenmaksu ja venevalkamavastike seuraavaksi vuodeksi.
g) Määrätään mahdolliset toimihenkilöiden palkat ja palkkiot, sekä kulukorvaukset.
h) Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilikautta varten.
i) Asetetaan tarpeellisiksi katsotut toimikunnat seuraavaksi vuodeksi tai annetaan hallitukselle valtuudet asettaa toimikunnat tarpeen mukaan
j) Annetaan evästyksiä kokouksiin tai muihin tehtäviin valituille edustajille.
k) Käsitellään mahdolliset muut vuosikokouksen asialistaan otetut asiat.
Kokouksissa käsiteltävät asiat on esitettävä hallitukselle etukäteen riittävän aikaisin, jotta ne voidaan liittää asialistaan
Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia toimeenpannaan, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai milloin 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus ylimääräisestä kokouksesta on hallitukselle esitetty.
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin sääntöjen 3 §:n mukaan äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Puhe- ja äänioikeutta ei saa siirtää toiselle.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä.
Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.
10§ Kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella vuosikokouksessa määrätyssä sanomalehdessä, kirjeellä, sähköpostilla tai ilmoitustaululle kiinnitettävällä ilmoituksella.
Vuosikokous on kutsuttava koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen ja muut kokoukset vähintään (5) vuorokautta ennen kokousta.
Muut tiedonannot saatetaan jäsenistön tietoon vuosikokouksessa päätetyllä tavalla.
11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen sääntöjen muutos voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetusta äänistä esitystä kannattaa.
Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä kahdessa vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja kun vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetusta äänistä esitystä kannattaa.
Jos yhdistyksen toiminta lakkaa, on samalla päätettävä, miten sen varat on käytettävä sellaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen, jota yhdistys on harrastanut.
12§ Muita määräyksiä
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

Ajankohtaista

Uusi jäsen: Turku Energian hinta on päivittynyt

25.03.2021

Uutisia Turku Energialta Hirvensalon omakotiyhdistyksen uusille jäsenille: Uusien jäsenten etuhintaisen Louna TPK -sähkösopimuksen hinta sekä Energiaonlin...

Lue lisää »

Omakotitalkkari on taas käytettävissä

02.04.2021

...

Lue lisää »

Puheenjohtaja Raaskan kevätkirje jäsenille

19.04.2021

Hyvä Hirvensalon Omakotiyhdistyksen jäsen,edelleen toimintamme on poikkeuksellista pandemian johdosta, joten kevätkokous pidettiin tänä vuonna kokonaan et?...

Lue lisää »