HIRVENSALON OMAKOTIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

21.5.2021

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hirvensalon Omakotiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Turku.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää Hirvensalon pienkiinteistöjen omistajien ja asukkaiden yhteistä etua, toimia näiden yhdyssiteenä, sekä edistää asumismuodon yleisiä edellytyksiä ja kotiseututyötä. Tarkoitusta toteutetaan muun muassa vaalimalla Hirvensalon luontoa ja kulttuuriympäristöä, sekä järjestämällä kokouksia, keskustelutilaisuuksia, kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumia, antamalla lausuntoja ja esityksiä, sekä ylläpitämällä venevalkamaa jäsenille. Lisäksi yhdistys pyrkii saamaan edustajia pienkiinteistön omistajien asiaa ajaviin kunnallisiin, valtiollisiin ja kolmannen sektorin elimiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, jotka palvelevat yhdistyksen toimintaperiaatteita. Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia, testamentteja ja rahastoja sekä perimään kuluihin perustuvia maksuja venevalkaman käytöstä.

3§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hirvensalolaisen pienkiinteistön omistaja tai asukas, joka asuu pientaloksi, rivitaloksi tai loma-asunnoksi luokiteltavassa rakennuksessa, ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä jäsenluetteloa. Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi toiminnassa ansioituneen yhdistyksen entisen puheenjohtajan ja kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jonka katsotaan toimivan vastoin yhdistyksen etuja, tai joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan tai ei täytä jäsenyyden ehtoja.

4§ Jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja sekä kunniajäsen ovat jäsenmaksuista vapaat.

5§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua vakinaista jäsentä sekä enintään kuusi (6) samaksi ajaksi valittua varajäsentä. Hallituksen muista vakinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan alaisuudessaan toimivia toimikuntia.

Hallituksen toimihenkilöiden toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen jälkeen. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä puolet hallituksen jäsenistä tai näiden ollessa estyneenä varajäsenistä osallistuvat päätöksentekoon.

Hallitus kutsutaan koolle henkilökohtaisella tiedonannolla joko puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse hyvissä ajoin ennen

kokousta silloin, kun puheenjohtaja tai puolet hallituksen jäsenistä haluavat kokoon kutsumista.

6§ Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

7§ Velanotto

Hallituksella ei ole oikeutta ottaa velkaa yhdistyksen nimeen muussa tapauksessa kuin, että yhdistyksen kokous on sen siihen nimenomaan valtuuttanut.

8§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

  1. a) Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan
  2. b) Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille edelliseltä
  3. c) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
  4. d) Valitaan vakinaiset ja varajäsenet hallituksen erovuoroisten
  5. e) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Voidaan valita tilintarkastajan sijasta toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, mikäli toiminta rajoittuu tilintarkastuslaissa oleviin raja-arvoihin.
  6. f) Määrätään yhdistyksen jäsenmaksu ja venevalkaman hinnasto.
  7. g) Määrätään mahdolliset toimihenkilöiden palkat ja palkkiot, sekä
  8. h) Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilikautta varten.
  9. k) Käsitellään mahdolliset muut vuosikokouksen asialistaan otetut

10§ Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella kirjeellä, sähköpostilla tai ilmoitustaululle kiinnitettävällä ilmoituksella. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Vuosikokous on kutsuttava koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen ja mahdolliset ylimääräiset kokoukset vähintään (5) vuorokautta ennen kokousta.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muutos voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetusta äänistä esitystä kannattaa.

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä kahdessa vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja kun vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetusta äänistä esitystä kannattaa.

Jos yhdistyksen toiminta lakkaa, on samalla päätettävä, miten sen varat on käytettävä sellaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen, jota yhdistys on harrastanut.

Hirvensalon Omakotiyhdistyksen logo

Yhteystiedot

0401896259 (tiedustelut ja ajankohtaiset asiat)
hallitus@hirvensalonomakotiyhdistys.fi

Laskutusosoite

Papinsaarenkatu 52
20900 Turku (Liuke)

Verkkopalvelun alusta onstage © 2023 online.fi